6 ພະຍາດລະດູຫນາວທີ່ຕ້ອງລະວັງ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕເອງ

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

1. ໄຂ້ຫວັດ
ໄຂ້ຫວັດເປັນພະຍາດທີ່ເຫັນໄດ້ໃນທຸກລະດູການ ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກເຊື້ອທີ່ຊື່ອວ່າໄລໂນໄວລັດ ມັກມີອາການຄັດດັງ
ຂີ້ມູກຍ້ອຍ ໄອ ຈາມ ເຈັບຫົວ ເປັນໄຂ້ ໜາວສັ່ນ ປວດເໝື້ອຍຕາມຮ່າງກາຍ ເຊົາໄດ້ໂດຍການນອນພັກແລະກິນນ້ຳຫລາຍໆ

2. ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
ຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ສິມີອາການຄືກັບໄຂ້ຫວັດປັກກະຕີິ ແຕ່ຮ້າຍແຮງກວ່າ ອາດຕາຍໄດ້
ເກີດຈາກເຊື້ອໄວລັດ ອິນຟູເອັນຊາ ນອກຈາກອາການຄືໄຂ້ຫວັດທຳມະດາແລ້ວ ຍັ
ຮາກ ຢ່າງຫລາຍພ້ອມ

3. ອີສຸກອີໃສ
ເປັນພະຍາດທີ່ມີອາການໄຂ້ກັບມີຕຸ່ມໃສໆຂຶ້ນຕາມຄີງ
ເກີດຈາກເຊື້ອໄວລັດ ວາລິເຊວລາ ຕິດຕໍ່ໄດ້ຈາກຜ້າເຊັດໂຕ ແກ້ວນ້ຳ ຜ້າຫົ່ມ ແລະທີ່ນອນ

4.ຫັດ
ພະຍາດທີ່ພົບໃນເດັກໜ້ອຍສ່ວນຫລາຍ ອາຍຸ 1-2 ປີ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວລັດຊື່ວ່າ ລູບີໂອລາໄວລັດ
ໂດຍອາການໄຂ້ ຂີ້ມູກຍ້ອຍ ໄອແຫ້ງ ຕາ ແລະດັງແດງ ມີຜື່ນຕາມຮ່າງກາຍແລະມີຕຸ່ມໃສໆໃນປາກ

5.ປອດບວມ
້ກີດຈາກການອັກເສບຂອງເຊື້ອແບດທີເລຍ ເຮັດໃຫ້ມີສານປົນເປື້ອນໃນຖົງລົມປອດ ເຮັດໃຫ້ມີອາການໄອ ຈາມ ແນ່ນເອີ້ກ ຄວນໄປຫາຫມໍ

6.ຖ່າຍທ້ອງ
ເກີດຈາກໄວລັດໄລຕ້າ ມັກເຫັນໃນເດັກຫນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ມັກຫຍິບຂອງບໍ່ສະອາດເຂົ້າປາກ
ເຮັດໃຫ້ຖ່າຍທ້ອງ ແລະຮາກ ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳຫລາຍອາດເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້

ເຖີງວ່າລະດູຫນາວສິມີພະຍາດຢູ່ບໍ່ຫລາຍ ກໍ່ຕ້ອງລະວັງ ແລະສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂັງແຮງສະເໝີ ແລະກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຍດ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍແລະຮັດກາຍເປັັນປະຈຳ

faai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น