10 ສັນຍານບົ່ງບອກວ່າເປັນໄມເກນ ກວດໃຫ້ຊົວ ເພື່ອຄວາມບໍ່ປະມາດ

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ໄມເກນ ແມ່ນເປັນພະຍາດຊະນິດຫນື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວແຮງ ສິມີອາການຕຸບໆ ບໍ່ວ່າສິເປັນທາງໜ້າຫຼືຫຼັງຂອງຫົວ
ປັດຈຸບັນຍັງຫາສະເຫດບໍ່ໄດ້ວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ ແຕ່ມັເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກສິ່ງກະຕຸ້ນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ແສງທີ່ແຈ້ງ ສຽງທີ່ດັງ ອາກາດທີ່ຮ້ອນ ຄວາມຄຽດ ຫຼືແມ້ແຕ່ຮໍໂມນທີ່ປ່ຽນໃນລອບເດືອນຂອງແມ່ຢິງ
ສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກອາການເຫຼົ່ານີ້

1.ເຈັບຫົວຂ້າງດຽວຫຼືສອງຂ້າງ
ອາການເຈັບຫົວເປັນພື້ນຖານຂອງໄມເກນ ສ່ວນຫລາຍສິເຈັບຂ້າງດຽວ ຫຼືອາດສິເຈັບຕະຫຼອດເວລາກະໄດ້

2.ເຈັບຄໍ
ເຈັບຄໍຫຼືອາການຄໍແຂັງ ລາງຄົນກໍ່ເຈັບຕະຫຼອດເວລາ ແຕຸ່້າໄປກວດແລ້ວບໍ່ມີຫຍັງກໍ່ສະແດງວ່າອາດເປັນໄມເກນ

3.ເຈັບຕາ
ອາການເຈັບຕາທີ່ເປັນສະເຫດຂອງໄມເກນ ສ່ວນຫລາຍເກີດບ່ອນຂູມຕາ

4.ອາການຊາ
ເປັນອາການທີ່ປະສາດສຳຜັດບໍ່ຮັບຫຍັງຊົ່ວຄາວ ອາດຊາທີ່ນິ້ວມືກ່ອນແລ້ວໄປແຂນຂາ.

5.ຫາວດຸ
ຫາວແມ່ນວ່າເກີດຈາກການຫິວນອນຢ່າງດຽວ ຄົນທີ່ເປັນໄມເກນມັກຫາວ 2-3 เເທື່ອ

6.ຍ່ຽວດຸ
ຫາກວ່າຍ່ຽວຫລາຍກວ່າປົກກະຕຶ ແລ້ວເຈັບຫົວຕາມມາ ໃຫ້ຄາດວ່າເປັນໄມເກນ

7.ຮາກຫລາຍເທື່ຶອ
ວິນຫົວຈົນຮາກ ອາດເປັນໄມເກນໄດ້

8.ວິນຫົວ
ຄົນທີ່ເປັນໄມເກນມັກວິນົວຫລືລາງຄົນກໍ່ເຈັບຫົວຫລາຍ

9.ອາລົມແປຜັນ
ຜູ້ປ່ວຍສິມີອາການເສົ້າ ຫົດຫູ່ ກັງວົນ ຫລືຕື່ນເຕັ້ນປົນກັນໄປ

10.ຜູ້ປ່ວຍສິເຫັນແສງແປກໆ ໄຟກະພິບ ຫລືຈຸດ ຫລືເສັ້ນ

faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น