ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະສະຜົມຖືກວິທີ ສຸກະພາບດີທັງເສ້ນຜົມແລະຫນັງຫົວ.

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ເສັ້ນຜົມເປັນສິ່ງປົກປ້ອງຫນັງຫົວຈາກແດດ ຄວາມຫນາວ ແລະມົນລະພາວະ. ທັງຍັງຊ່ອຍໃຫ້ເບີ່ງຄືງາມຂຶ້ນອີກ. ເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະດູແລເສັ້ນຜົມ ດ້ວຍການສະຜົມໃຫ້ຖືກວິທີ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຫນັງຫົວມີສຸກະພາບທີ່ດີດ້ວຍ ແນວໃດນັ້ນ ມາເບີ່ງກັນ.

1.ເລືອກຢາສະຜົມໃຫ້ດີ.

ເຈົ້າຄວນເລືອກຢາສະຜົມແລະຄີມນວດຕາມສະພາບຜົມ ເຊັ່ນ ຜົມແຫ້ງ ແຕກປາຍ ຊີ້ຟູ.

2.ລ້າງຫົວໃຫ້ປຽກ.

ການລ້າງຫົວຈະຊ່ອຍຊະລ້າງສິ່ງສົກກະປົກອອກ ແລະການໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນທີ່ພໍດີ ຈະຊ່ອຍບຳລຸງໃຫ້ຮູຂູມຂົນໃນຫນັງຫົວ.

3.ຕີຟອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ບີບແຝຢາສະຜົມລົງມື ນວດປະສົມນ້ຳຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ແລ້ວຖູຈນເກີດຟອງແລ້ວຈຶ່ງເອົາມາທາບຫົວຕັ້ງແຕ່ຮາກຜົມໄປຫາປາຍຜົມ.

4.ນວດຫນັງຫົວຄ່ອຍໆ.

ການນວດຫົວຈະຊ່ອຍກະຕຸ້ນການໄຫລວຽນຂອງເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຜົມຍຶດເກົາະໄດ້ດີ  ແລະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍ.

5.ຢ່າລືມໃຊ້ຄີມນວດຜົມ.

ຫາກຮູ້ສຶກວ່າຜົມບໍ່ສະອາດ. ສາມາດສະຊ້ຳເທື່ອທີ່2ໄດ້ ຫລັງຈາກນັ້ນລ້າງຫົວໃຫ້ສະອາດຕາມດ້ວຍທາຄີມນວດລົງໄປບໍລະເວນປາຍຜົມຫມັກໄວ້.

6.ໃຊ້ນ້ຳເຢັນລ້າງເສັ້ນຜົມ.

ນ້ຳເຢັນຈະຂ່ອຍປິດຮູຂູມຂົນ ເຮັດໃຫ້ຫນັງຫົວເຢັນສຳບາຍ

ເຮັດໃຫ້ແສງສະທ້ອນຄືນ ເບີ່ງຄືຜົມເງົາງາມ.

 

ຂໍເພີ່ມເຕີມຫນ້ອຍຫນຶ່ງວ່າບໍ່ຄວນເຊັດຜົມແຮງ ຫລືຫວີຜົມຕອນທີ່ປຽກ ຍ້ອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜົມຫລຸດລ້ວງ

ຄົນຜົມມັນໃຫ້ສະທຸກມື້ ສ່ວນຄົນຜົມແຫ້ງ ໃຫ້ສະມື້ເວ້ນມື້ພໍ.

faai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น