ສະຫຼາດເລືອກວິທີຮັດກາຍສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ບໍ່ວ່າສິເປັນເດັກນ້ອຍຫລືຜູ້ໃຫຍ່ ການຮັດກາຍກໍ່ຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ສຸກະພາບແລະຮູບຮ່າງດີ

ແລະເດັກນ້ອຍ ຖ້າຮັດກາຍກ9ຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມດູແລຂອງຜູ້ໃຫຍ່ນຳ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະຜົນທີ່ດີ

ສຳລັບພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າສິໃຫ້ລູກຫລານ ຮັດກາຍແນວໃດ ມາເບີ່ງວິທີຕໍ່ໄປນີ້

1 ເຕະບານ

ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດສຳລັບເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ ການຫລິ້ນບານເຮັດໃຫ້ສຸກະພາບດີ ແລະມີມິດຕະພາບກັບຫມູ່ຝູງ

2 ຂີ່ລົດຖີບ

ເປັນການຮັດກາຍທີ່ສາມາດເລີ່ມໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຍ່າງໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ລົດຖີບມີຂາຍຫລາຍຮູບແບບ ພໍ່ແມ່ສາມາດພາລູກໄປຂີ່ລົດຖີບເພື່ອຮ່າງກາຍແລະສານສຳພັນຄວາມຮັກໃນເຮືອນອີດ້ວຍ

3 ແລ້ນ

ແລ້ນກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ຊ່ອຍເຜົາຜານໄຂມັນ ເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງສົມສ່ວນ
ອາດສິຊວນລູກຫລານໄປແລ້ນຍາມວ່າງໆກໍ່ໄດ້ ຫລືສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ເຂົ້າຊົມລົມແລ້ນກໍ່ແຮງດີ

4 ພາເຂົ້າຄ້າດຮັດກາຍ

ຖ້າເດັກນ້ອຍມີຄວາມຮັກໃນການຮັດກາຍກໍ່ພາສະມັກຮັດກາຍ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ້ນໄດ້ໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຍດ
ທັງຄູສອນ ຫລືສິສອນເອງກໍ່ໄດ້

ສຸກະພາບທີ່ດີແລະແຂັງແຮງສ້າງໄດ້ແຕ່ທຳອິດ ຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວກໍ່ພາລູກຫລານໄປຮັດກາຍກັນເດີ້

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น