ພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ມີສະເຫດມາຈາກຫຍັງ ແລ້ວມີອາການແນວໃດແດ່?

ສະຕາຍການໃຊ້ຊີວິດ ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ຫົວໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສູບສີດເລືອດ ເພື່ອລຳລຽງອອກຊິເຈນແລະສານອາຫານໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງການເຮັດງານໄດ້ປົກກະຕິ.

ສະເຫດຫົວໃຈມີດັງນີ້

1.ຄວາມດັນເລືອດສູງ

ເມື່ອຄວາມດັນເລືອດສຄງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສູບສີດເບືອດນັັ້ນໄດ້ຮັບການເຮັດວຽກໜັກ ເຊີ່ງຜູ້ທີ່ເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງໄລຍະຍາວຫລາຍປີ ກໍ່ມີໂອກາດເປັນຫົວໃຈໄດ້.

2.ໄຂມັນສະສົມຫລາຍ

ຫາກວ່າໄຂມັນໃນເລືອດສູງເກີນໄປເຮັດໃຫ້ໄຂມັນໄປອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດໄດ້ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນຫົວໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ.

3.ອ້ວນ

ຜູ້ທີ່ອ້ວນມີສິດເປັນຄວທມດັນແລະໄຂມັນອຸດຕັນ ຫລື ເບົາຫວານ ຍ້ອນວ່າມີໄຂມັນຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດແຊກຂ້ອນໄດ້ ຮວມເຖີງຫົວໃນພ້ອມ.

4.ເບົາຫວານ

ຜູ້ທີ່ເປັນເບົາຫວານສິສ່ຽງຕໍ່ຫົວໃຈ ເຖີງ 30% ຜູ້ປ່ວວນີ້ຈຶ່ງຕ້ອງລະວັຝໃນເລື່ອງການກິນແລະການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງພິເສດ.

5.ສູບຍາ

ການທີ່ສູບຍານັ້ນເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ ແລະເຕັ້ນແຮງກວ່າປັກຕິ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນຂອງເສັ້ນເລືອດໄດ້.

ອາການຫົວໃຈ.

1.ເຈັບໜ້າເອີີ້ກ

ຜູ້ທີ່ແນ່ນຫນ້າເອີ້ກ ຫລືອຶດອັດ ຫັນໃຈຍາກ ອາດປວດລາມໄປຄໍ ຫລືອກາມຄືເຂັບແຂ້ວຮ່ວມ.

2.ຫອບ ເໝື່ອຍງ່າຍ

ມີການຫັນໃຈຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ ຕ້ອງການອອກຊິເຈນໄປຫລໍ່ລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆ

3.ໃຈສັ່ນ

ອາການໃຈສັ່ນແມ່ນເປັນພາວະທີ່ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວກວ່າເກົ່າ ບໍ່ເປັນຈັງຫວະ ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ

4.ຂາບວມ

ຂາບວມເກີດຈາກການເຮັດງານຂອງຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ

ເລືອດຈາກຂາບໍ່ສາມາດຖ່າຍເທໄປສູ່ຫົວໃຈໄດ້ເຮັດໃຫ້ເລືອດຄັ້ງຢູ່ໃນຂາ.

5.ເປັນລົມວູບ

ອາການເປັນລົມວູບມີຫລາຍລັກສະນະ ທັງຫມົດສະຕິໄປເລີຍ ຫນ້າມືດ. ຕາລາຍ ແນມບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ເຊີ່ງອາດເກີດຈາກຫລາຍສະເຫດ ຮວມເຖີງຫົວໃຈ.

ທາງທີ່ດີໃນການປ້ອງກັນ ຄື ການຮັດກາຍຢ່າງເປັນປະຈຳ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຍດ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະຫາຫມໍເພື່ອກວດຮ່າງກາຍວ່າສິເປັນຫົວໃຈຫລືບໍ່.

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น