ຈັດອັນດັບລະຫັດຜ່ານຍອດແຍ່ແຫ່ງປີ 2019 ໃຜໃຊ້ຢູ່ຟ້າວຕິ້ງໃຫມ່ດ່ວນ

Technology ເທັກ

ຮອດຍາມປາຍປີຂອງແຕ່ລະປີ ມັກສິມີການຈັດອັນດັບສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຈັດອັນດັບລະຫັດຜ່ານນີ້
ໃນວົງການ IT ຫລືຜູ້ໃຊ້ອິນເທີເນັດກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການເຂົ້າລະຫັດຜ່ານ

ທັງນີ້ມີລາຍງານຈາກບໍລິສັດຄວາມປອດໄພຢ່າງ AplashID ໄດ້ມີການປະກາດລະຫັດຜ່ານຍອດແຍ່ປະຈຳປີ 2019
ອັນດັບ 1 ຄື 123456
ໃນການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ ຄວນມີໂຕຫນັງສືຮວມກັບໂຕເລກ ແລະຕ້ອງມີຄວາມເປັນສະເພາະ ບໍ່ແມ່ນໃຜກໍ່ຮູ້ໄດ້ ຢ່າງນ້ອຍ 12 ໂຕ

ຈັດອັນດັບລະຫັດຜ່ານຍອດແຍ່ແຫ່ງປີ 2019 ຮຽງຈາກແຍ່ຫລາຍ ດັງນີ້

ອັນດັບທີ່ 1 : 123456

ອັນດັບທີ່ 2 : 123456789
ອັນດັບທີ່ 3 : qwerty

ອັນດັບທີ່ 4 : password

ອັນດັບທີ່ 5 : 1234567

ອັນດັບທີ່ 6 : 12345678

ອັນດັບທີ່ 7: 12345

ອັນດັບທີ່ 8 : iloveyou

ອັນດັບທີ່ 9 : 111111

ອັນດັບທີ່ 10 : 123123

ອັນດັບທີ່ 11 : abc123

ອັນດັບທີ່ 12 : qwerty123

ອັນດັບທີ່ 13 : q1w23e4r

ອັນດັບທີ່ 14 : admin

ອັນດັບທີ່ 15 : qwertyuiop
ອັນດັບທີ່ 16 : 654321

ອັນດັບທີ່ 17 : 555555

ອັນດັບທີ່ 18 : levely

ອັນດັບທີ່ 19 : 7777777

ອັນດັບທີ່ 20 : welcome

ອັນດັບທີ່ 21 : 888888

ອັນດັບທີ່ 22: princess

ອັນດັບທີ່ 23: dragon

ອັນດັບທີ່ 24 : password1

ອັນດັບທີ່ 25 : 123qwe