[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] อ้ายเก่งกะด้อ – ไผ่ พงศธร

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ อ้ายเก่งกะด้อ – ไผ่ พงศธร

| ลด 1/2 Tone To Eb]

Key

ที่น้องเห็น อ้ายเป็นบ่ส่วง เป็นป่วงๆ กะแค่น้อยใจ บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ

Instru : /   /   /   /   /

ฮู้อยู่ว่า หลูโตน ย้านอ้ายทนรับมือบ่ไหว  ตอนน้องตัด สินใจ ว่าสิไป จากอ้ายคนนี้

ฮักกะฮัก แต่ฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องถอยให้น้องไปดี  ให้เขาดูแล คือสิดีกว่านี้ อ้ายเข้าใจ

* กะยังบ่ลืม กะยังคิดฮอด คือเก่า    กะมีแนลังเทื่อแอบเหงา แต่กะพออยู่ไหว

** อ้ายบ่ได้เป็นหยัง อ้ายเก่งกะด้อ ยังหายใจต่อ บ่ตายดอกส่ำนี้

น้ำตาไหล กะเพราะว่าอ้ายนั้นยินดี บ่ได้มีอาการ ฟูมฟาย

ที่น้องเห็น อ้ายเป็นบ่ส่วง เป็นป่วงๆ กะแค่น้อยใจ     บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ..(  )

อ้ายยินดีทุกอย่าง พร้อมสิย่าง หลีกไปให้พ้น  สิบ่รั้ง ให้เธอต้องทุกข์ทน เมื่อได้เจอคน ใหม่ที่ใช่พอ

ฮักกะฮัก แต่ฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องถอยให้น้องไปต่อ  เขาดีกว่าหลาย อ้ายยังดีบ่พอ อ้ายเข้าใจ

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : /   /   /   /   /

ซ้ำ ( ** , ** )

บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ..

ເນື້ອເພງ อ้ายเก่งกะด้อ ไผ่ พงศธร

ที่น้องเห็น อ้ายเป็นบ่ส่วง เป็นป่วง ๆ กะแค่น้อยใจ
บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ

ฮู้อยู่ว่า หลูโตน ย้านอ้ายทนรับมือบ่ไหว
ตอนน้องตัด สินใจ ว่าสิไป จากอ้ายคนนี้
ฮักกะฮัก แต่ฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องถอยให้น้องไปดี
ให้เขาดูแล คือสิดีกว่านี้ อ้ายเข้าใจ

กะยังบ่ลืม…กะยังคิดฮอด คือเก่า
กะมีแน..ลังเทื่อแอบเหงา .. แต่กะพออยู่ไหว

อ้ายบ่ได้เป็นหยัง อ้ายเก่งกะด้อ ยังหายใจต่อ บ่ตายดอกส่ำนี้
น้ำตาไหล กะเพราะว่าอ้ายยินดี บ่ได้มีอาการ ฟูมฟาย
ที่น้องเห็น อ้ายเป็นบ่ส่วง เป็นป่วงป่วง กะแค่น้อยใจ
บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ

อ้ายยินดีทุกอย่าง พร้อมสิย่าง หลีกไปให้พ้น
สิบ่รั้ง ให้เธอต้องทุกข์ทน เมื่อได้เจอคน ใหม่ที่ใช่พอ
ฮักกะฮัก แต่ฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องถอยให้น้องไปต่อ
เขาดีกว่าหลาย อ้ายยังดีบ่พอ อ้ายเข้าใจ

กะยังบ่ลืม…กะยังคิดฮอด คือเก่า
กะมีแน..ลังเทื่อแอบเหงา .. แต่กะพออยู่ไหว

อ้ายบ่ได้เป็นหยัง อ้ายเก่งกะด้อ ยังหายใจต่อ บ่ตายดอกส่ำนี้
น้ำตาไหล กะเพราะว่าอ้ายยินดี บ่ได้มีอาการ ฟูมฟาย
ที่น้องเห็น อ้ายเป็นบ่ส่วง เป็นป่วงป่วง กะแค่น้อยใจ
บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ

อ้ายบ่ได้เป็นหยัง อ้ายเก่งกะด้อ ยังหายใจต่อ บ่ตายดอกส่ำนี้
น้ำตาไหล กะเพราะว่าอ้ายยินดี บ่ได้มีอาการ ฟูมฟาย
ที่น้องเห็น อ้ายเป็นบ่ส่วง เป็นป่วงป่วง กะแค่น้อยใจ
บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ

อ้ายบ่ได้เป็นหยัง อ้ายเก่งกะด้อ ยังหายใจต่อ บ่ตายดอกส่ำนี้
น้ำตาไหล กะเพราะว่าอ้ายยินดี บ่ได้มีอาการ ฟูมฟาย
ที่น้องเห็น อ้ายเป็นบ่ส่วง เป็นป่วงป่วง กะแค่น้อยใจ
บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ
บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ